top of page

Par Aeroklubu > Biedrības Statūti

Latvijas Aeroklubs Statūti

Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā

Rīgā, 2011.gada 15.jūlijā

1. NOSAUKUMS.

1.1. Biedrības nosaukums ir "LATVIJAS AEROKLUBS” (saīsināti un turpmāk tekstā - LAK), un tā ir aviācijas sporta veidu federāciju/biedrību (turpmāk tekstā – SF) apvienība.

 

2. LAK MĒRĶI UN UZDEVUMI.

2.1. LAK mērķi un uzdevumi ir:

2.1.1. koordinēt Latvijā reģistrēto aviācijas sporta federāciju/biedrību darbību, pārstāvēt un īstenot to kopīgās intereses, pārstāvēt Latviju aktīvā biedra statusā Pasaules Aviācijas sporta federācijā – Federation Aeronautique Internationale/The World Air Sports Federation (FAI);

2.1.2. popularizēt aviācijas sporta veidus, veidot labvēlīgu vidi tehnisko sporta veidu attīstībai, līdz ar to sekmējot inženiertehnisko zinību izplatību jaunatnes vidū;

2.1.3. optimizēt aviācijas sporta un rekreācijas jomu valstī, sadarbojoties ar valsts institūcijām šīs jomas normatīvo aktu izstrādē.

 

3. LAK DARBĪBAS TERMIŅŠ.

3.1. LAK ir nodibināts uz nenoteiktu laiku.

 

4. BIEDRU IESTĀŠANĀS LAK, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANAS KĀRTĪBA.

4.1. Par LAK biedru var būt LR Uzņēmumu reģistrā vai Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta SF.

4.2. Katrā aviācijas sporta veidā vai darbības jomā par LAK biedru var būt tikai viena SF.

4.3. Lai kļūtu par LAK biedru, SF jāiesniedz LAK valdei iesniegums. Iesnieguma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka LAK valde.

4.4. Lēmumu par biedra uzņemšanu LAK pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās biedru sapulces laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Ja pieteicējs nav ieradies uz sēdi objektīvu iemeslu dēļ un pieņemts noraidošs lēmums, tas var tikt izskatīts atkārtoti. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.5. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LAK biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.6. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LAK, rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.7. Biedru var izslēgt no LAK ar valdes lēmumu, ja:

4.8.1. biedrs vairāk kā gadu nav nomaksājis biedra naudu;

4.8.2. biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;

4.8.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.8.4. biedrs veic darbības, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.9. Jautājumu par LAK biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis biedru sapulces lēmuma pieņemšanai. Ja izslēdzamais biedrs nav ieradies uz sēdi objektīvu iemeslu dēļ lēmums var tikt izskatīts atkārtoti. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

5. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

5.1. LAK biedriem ir tiesības:

5.1.1. būt pārstāvētam LAK kopsapulcē ar vienu balsstiesīgu delegātu;

5.1.2. izvirzīt pārstāvjus ievēlēšanai LAK valdē;

5.1.3. saņemt regulāru informāciju par LAK valdes darbu, tai skaitā iepazīties ar visu LAK institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.4. piedalīties visos LAK organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par LAK darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.2. LAK biedru pienākumi ir:

5.2.1. ievērot LAK statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. sniegt informāciju par savu darbību LAK valdes noteiktajos termiņos;

5.2.3. regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.4. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LAK mērķu un uzdevumu realizēšanu.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

 

6. LAK STRUKTŪRVIENĪBAS.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas LAK teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LAK regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina LAK kopsapulce.

 

7. LAK KOPSAPULCE.

7.1. Kopsapulce ir augstākā LAK pārvaldes institūcija.

7.2. Kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LAK biedri. Ar lēmējtiesībām tajā piedalās katra LAK biedra viens delegāts, kurš ir attiecīgās SF prezidents (viceprezidents), ģenerālsekretārs vai cita SF pilnvarota persona.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LAK biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.6. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Kopsapulce:

7.7.1. apstiprina iepriekšējās kopsapulces protokolu;

7.7.2. noklausās un apspriež LAK prezidenta, revidenta un darba komisiju ziņojumus;

7.7.3. apstiprina LAK gada pārskatu;

7.7.4. var pieņemt un grozīt attīstības programmu vai darbības virzienus savai turpmākai darbībai;

7.7.5. pieņem un groza LAK statūtus;

7.7.6. izlemj jautājumus par LAK iestāšanos citās organizācijās vai izstāšanos no tām;

7.7.7. ievēl LAK valdes priekšsēdētāju (prezidentu), LAK valdi uz četriem gadiem;

7.7.8. ievēl revidentu uz vienu gadu;

7.7.9. pieņem lēmumus par LAK darbības reorganizāciju vai pārtraukšanu.

7.8. LAK kopsapulcei ir tiesības izteikt neuzticību un pārvēlēt LAK prezidentu, kādus no valdes locekļiem vai revidentu.

7.9. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.10. Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 

8. LAK VALDE.

8.1. Valde ir LAK izpildinstitūcija, kas sastāv no trīs valdes locekļiem. LAK valdes priekšsēdētājs ir arī LAK prezidents, kurš organizē valdes darbu;

8.2. valde nodarbojas ar kopsapulces lēmumu izpildi un ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā kopsapulces kompetencē.

8.3. valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt LAK katrs atsevišķi.

8.4. valdes locekļu darbs, pildot savus pienākumus, var tikt apmaksāts.

8.5. LAK valde:

8.5.1. sasauc LAK kopsapulces;

8.5.2. pēc LAK prezidenta priekšlikuma apstiprina LAK valdes priekšsēdētāja vietnieku (viceprezidentu) no valdes locekļu vidus;

8.5.3. apstiprina LAK izpilddirektoru, veido LAK biroju, nosaka biroja darbinieku skaitu un atalgojumu, pilnvaro LAK prezidentu noslēgt darba līgumus ar viņiem;

8.5.4. valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu;

8.5.5. valdes pilnvaru termiņš ir četri gadi.

 

9. LAK BIROJS

9.1. LAK birojs atbild par:

9.1.1. LAK lietvedību, tās reglamentējošo dokumentu un citu materiālu nosūtīšanu SF;

9.1.2. LAK grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

9.1.3. nepieciešamās informācijas sniegšanu vadošajai valsts sporta institūcijai, Latvijas Olimpiskai komitejai, FAI, Latvijas Civilās aviācijas administrācijai un citām organizācijām;

9.1.4. LAK biedru uzskaiti;

9.1.5. LAK kopsapulču un Valdes sēžu sagatavošanu, protokolēšanu, to lēmumu izpildes kontroli;

9.1.6. LAK starptautisko sakaru nodrošinājumu;

9.1.7. valsts budžeta līdzekļu pārskaitīšanu SF;

9.1.8. atskaiti par saviem uzturēšanas izdevumiem;

9.2. LAK biroja darbu vada izpilddirektors.

 

10. REVIDENTS.

10.1. LAK finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl kopsapulc uz vienu gadu.

10.2. LAK revidents nevar būt LAK valdes loceklis.

10.3. Revidents:

10.3.1. veic LAK mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

10.3.2. dod atzinumu par LAK budžetu un gada pārskatu;

10.3.3. izvērtē LAK grāmatvedības un lietvedības darbu;

10.3.4. sniedz ieteikumus par LAK finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

10.4. Revidents veic revīziju kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

10.5. Kopsapulce apstiprina LAK gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.

 

11. LAK BIEDRU NAUDA.

11.1. LAK biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā. Maksājuma lielumu nosaka kopsapulce vai tā pilnvaro to noteikt LAK valdei.

 

 

LAK pilnvarotie pārstāvji:      ______________________ /Kārlis Plociņš/

                                              (paraksts)

                                              ______________________ /Anatolijs Kupče/

                                              (paraksts)

 

Statūti apstiprināti ārkārtas kopsapulcē Rīgā, Spilves ielā 1,

2011. gada 09.aprīlī

bottom of page